COUNCIL OF THE KYRENIA FOLKLORE SOCIETY

  1. Eleni Kalava  (President)
  2. Androulla Christodoulou (Vise President)
  3. Yiannakis Galaktiou(B’ Vise President)
  4. Anna Nephytou (Secretary)
  5. Avgi Parpa (Secretary Assistant)
  6. Niki Ioannou (Cashier)
  7. Rena Kofou (Cashier Assistant)
  8. Myria Athanasiadou (Book Curator)
  9. Rina Katselli (Publications)

Also, Messrs. Costas Thomas, as Accountant Auditor and George Spyros, as Legal Advisor of the Society.

 

Honourary President

2016

Rina Katselli

 

Honourary Members

1966

Savvas Theodoulou Christis

Kostas Charalambous Katsellis

Spyros Kyriakou Charalambides

Christoforos Philippou Christophorides

 

1970

A.R. Spinney C.B.E.

 

2006

Rina Katselli

Kiki Costambey-Zamba

Elli Nikou Stavrou

Maria Sotiropoulou-McCreanor

Kyriakos Stavrou Charalambides

Kostas Christodoulides

 

2013

Theophano Chiotelli-Kypri

 

2015

Anna Iakovidou-Neophytou